Lịch trực chuyên môn tháng 10 - 2020

Tải file tại đây: LT_BS_T10_2020.PDF