Lịch trực chuyên môn tháng 6 - 2020

Tải file tại đây: LT_BS_T6_2020.PDF