Lịch trực chuyên môn tháng 9 - 2020

Tải file tại đây: LT_BS_T9_2020.PDF