Thông tư số 04/TT-BYT ban hành ngày 14/4/2017

Thông tư số 04/TT-BYT ngày 14/4/2017 về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Nội dung chi tiết xem tại đây: 04_2017_TT-BYT.pdf