Thông báo nộp hồ sơ xin công nhận giảng viên thỉnh giảng năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Y Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 trường Đại học Y Hà Nội triển khai công tác tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin công nhận giảng viên thỉnh giảng cho các bộ môn của trường theo quy định.

Nội dung công văn của trường Đại học Y Hà Nội: