Lịch trực chuyên môn tháng 12 - 2019

Tải file tại đây: LT_BS_T12_2019.PDF