Lịch trực chuyên môn tháng 10 - 2019

Tải file tại đây: LT_BS_T10.1_2019.PDF