Lịch trực chuyên môn tháng 6 - 2019

Tải file tại đây: LT_BS_T6_2019.PDF