Khuyến cáo của Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam về can thiệp mạch vành trong đại dịch Covid 19