Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 12 - 2017

Tài file tại đây: Lịch khám T 12.pdf