Lịch trực cao học tháng 7 - 2017

Tải file tại đây:LT_CHT7.PDF