Hội thảo chuyên đề “Sử dụng Convered stent trong điều trị bệnh động mạch ngoại biên"