Hội thảo chuyên đề: "Liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp năm 2016 - có gì mới ?"