Phòng C5

 
Trưởng phòng
TS. Phạm Trần Linh
 
Phó Trưởng phòng
ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn
 
Điều dưỡng trưởng
CNDD. Chu Ngọc Sơn

Nhân lực hiện nay: