Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 11 - 2017

Tài file tại đây: LT_BSPT_11.PDF