Lịch trực nội trú tháng 7 - 2017

Tải file tại đây:LT_NtrT7.PDF