Lịch trực chuyên môn tháng 7 - 2021

Tải file tại đây: LT_BS_T7_2021.PDF