Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Cách viết bài báo khoa học và phương pháp nghiên cứu lâm sàng" do chuyên gia Pháp giảng dạy.