Lịch trực bác sĩ nội trú tháng 8 - 2017

Tải file tại đây: LT_NTrT8.PDF